Pakk fi­le­ne

Komputer for alle (Norway) - - FORDELSSON­EN – EN DEL AV ABONNEMENT­ET -

Fi­le­ne blir mye mind­re hvis du kom­pri­me­rer dem. Det gir for ek­sem­pel plass til fle­re fi­ler når du sen­der dem som ved­legg til epost. PeaZIP lø­ser bå­de opp­ga­ven med å pak­ke fi­le­ne og gi dem en god og kraf­tig kryp­te­ring, slik at de ikke kan snap­pe dem opp un­deLravse­tin­se.

PeaZIPs pro­gram­vin­du lig­ner vel­dig på ut­fors­ke­ren i Win­dows, men har eks­tra knap­per til å pak­ke og pak­ke ut map­per og fi­ler ... ... og ved å høyre­klik­ke på en map­pe el­ler fil i ut­fors­ker, får du di­rek­te til­gang til funk­sjo­ne­ne i PeaZIP.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.