Ting du ikke tren­ger

Komputer for alle (Norway) - - FORDELSSON­EN – EN DEL AV ABONNEMENT­ET -

I Kom­pu­ter for alle pre­sen­te­rer vi ofte ar­tik­ler om hvor­dan du fjer­ner pro­gram­mer du ikke tren­ger len­ger, men hva med pro­gram­mer som er en in­te­grert del av Win­dows? For ek­sem­pel spil­let Can­dy Crush som duk­ker opp i start­me­ny­en i tide og uti­de. Med Ge­ek Un­in­stal­ler kan du en­de­lig bli kvitt også dis­se in­ne­byg­de pro­gram­me­ne og der­med få bå­de bed­re plass på hard­dis­ken og en mer over­sikt­lig bru­ker­fla­te.

Les mer på side 14

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.