Slik las­ter du ned pro­gram­mer

Komputer for alle (Norway) - - FORDELSSON­EN – EN DEL AV ABONNEMENT­ET - Www.kom­pu­ter.no/for­dels­so­nen www.kunde­ser­vice.com

Gå til For­dels­so­nen via kob­lin­gen un­der. Du må re­gist­re­re deg som bru­ker for å las­te ned pro­gram­mer, guid­er og an­net inn­hold.

Er du abon­nent?

Førs­te gang du las­ter ned noe fra For­dels­so­nen, må du re­gist­re­re deg ved hjelp av det 10-sif­re­de abon­ne­ments­num­me­ret. Det fin­ner du på inn­be­ta­lings­kor­tet som føl­ger bladet, el­ler du kan få det fra:

Har du kjøpt bladet i løs­salg?

Har du kjøpt bladet i for ek­sem­pel en kiosk, får du til­gang til For­dels­so­nen for en be­gren­set pe­rio­de. I så fall opp­gir du blad­ko­den un­der på sam­me sted som abon­nen­te­ne opp­gir abon­ne­ments­num­me­ret.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.