Pc for­vand­ler ett bil­de til en vi­deo

Komputer for alle (Norway) - - NYHETER - Www.kom­pu­ter.no/falsk­vid

≡ Nor­malt sit­ter Mo­na Li­sa dør­gen­de stil­le – men slik er det ikke len­ger. Nå kan hun åpne mun­nen, ha mi­mikk, blun­ke og be­ve­ge ho­det i en vi­deo. Alt sam­men ba­sert på bare ett bil­de. Tek­no­lo­gi­en kal­les “de­ep fa­kes” og gjør det mu­lig for en data­ma­skin å ska­pe en tro­ver­dig vi­deo av en per­son som for ek­sem­pel snak­ker, kun ba­sert på still­bil­der. Nå har Sam­sung gjort tek­no­lo­gi­en en­da mer ef­fek­tiv ved hjelp av kuns­tig in­tel­li­gens. Det be­tyr at man nå bare tren­ger ett bil­de av en per­son for at en data­ma­skin kan lage en noen­lun­de rea­lis­tisk og over­be­vi­sen­de vi­deo av ved­kom­men­de, som blant an­net snur og vrir på ho­det el­ler åp­ner og luk­ker mun­nen. De gans­ke im­po­ne­ren­de vi­deo­ene har imid­ler­tid skapt be­kym­ring. I man­ge til­fel­ler er det nem­lig nes­ten umu­lig å skil­le dem fra ekte vi­deo­opp­tak. Det gjør det en­kelt å bru­ke dem po­li­tisk el­ler som platt­form og av­sen­der for fals­ke ny­he­ter og pro­pa­gan­da.

Den fals­ke vi­deo­en med Mo­na Li­sa ser du her:

Her er Mo­na Li­sa vek­ket til live i en vi­deo.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.