An­d­roid er snart klar for di­gi­tal ID

Komputer for alle (Norway) - - NYHETER -

Fle­re be­ta­lings­løs­nin­ger for smart­te­le­fo­ner er på trap­pe­ne, og snart kan tu­ren kom­me til fø­rer­kort og and­re ID-kort. I den for­bin­del­se av­slø­rer Goog­le at de har ut­vik­let en tek­no­lo­gi som ba­ner vei for at and­re sel­ska­per kan ut­vik­le ap­per for di­gi­tal ID, som fø­rer­kort. Dis­se sel­ska­pe­ne må li­ke­vel først ut­vik­le de di­gi­ta­le ID-kor­te­ne og hvor­dan de blir lest og ve­ri­fi­sert.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.