La det bli lys!

Komputer for alle (Norway) - - NYHETER -

≡ Sy­nes du at det mør­ke Win­dows-te­ma­et blir litt vel goth-in­spi­rert og dys­tert? I så fall blir du glad for å høre at du kan vel­ge noe an­net i den ny­es­te ver­sjo­nen av ope­ra­tiv­sys­te­met, som kom nå i vår­es. Nå kan du la Win­dows gå helt i hvitt, slik at bå­de Ut­fors­ker, opp­ga­ve­lin­je og in­ne­byg­de ap­per får en gjen­nom­gå­en­de lys bru­ker­fla­te.

Gjør føl­gen­de for å end­re bru­ker­fla­ten i Win­dows 10: Klikk på for­stør­rel­ses­glas­set og skriv ”innstil­lin­ger”. Klikk på ”Innstil­lin­ger” og velg ”Per­so­na­li­se­ring”. Klikk på ”Far­ger” til venst­re i vin­du­et. Un­der ”Velg far­ge” kan du nå vel­ge mel­lom ”Lys”, ”Mørk” og ”Bru­ker­de­fi­nert”. Vel­ger du sist­nevn­te, får du fle­re mu­lig­he­ter for å vel­ge om for ek­sem­pel pro­gram­mer skal va­ere ly­se el­ler mør­ke.

Vil du gjø­re yt­ter­li­ge­re til­pas­nin­ger i Win­dows 10, kan du vel­ge en mar­ke­rings­far­ge som vil gå igjen i hele ope­ra­tiv­sys­te­met. Det end­rer for ek­sem­pel far­gen på fir­kan­te­ne i start­me­ny­en.

Med få klikk kan du gjø­re Win­dows-til­va­er­el­sen mye ly­se­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.