Rydd i start­me­ny­en

Komputer for alle (Norway) - - DEN SIKRE SIDEN -

Man­ge av pro­gram­me­ne du nett­opp har fjer­net, had­de en frem­tre­den­de plas­se­ring i start­me­ny­en, som nok kan vir­ke litt tom og hul­le­te etter opp­ryd­din­gen. Det er en god an­led­ning til å få or­den på me­ny­en ved blant an­net å fjer­ne de sis­te over­flø­di­ge ele­men­te­ne og leg­ge til de pro­gram­me­ne du fak­tisk kom­mer til å bru­ke.

Slik ser start­me­ny­en ut når du har av­instal­lert 1 Win­dows-pro­gram­mer, spill og pro­gram­mer som var for­hånds­in­stal­lert fra fab­rik­ken. Nå har du god plass til nye pro­gram­mer. Sam­ti­dig kan du grup­pe­re fli­se­ne på en hen­sikts­mes­sig måte og gjø­re me­ny­en sma­le­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.