Finn glem­te pass­ord til tråd­løse nett

Sli­ter du med å hus­ke pass­or­det til det tråd­løse nett­ver­ket? Med et nytt pro­gram i For­dels­so­nen er det lett å fin­ne alle nett­verks­pass­ord du tid­li­ge­re har brukt på pc-en.

Komputer for alle (Norway) - - DEN SIKRE SIDEN - Jour­na­list Hen­ning Ras­mus­sen

Når du en gang har opp­gitt pass­or­det til et tråd­løst nett­verk på ma­ski­nen, får du først be­hov for pass­or­det nes­te gang du skal kob­le til nytt ut­styr som skal på nett – el­ler når du får gjes­ter som vil bru­ke nett­ver­ket. Men hvor la du egent­lig vel­komst­bre­vet fra nett­le­ve­ran­dø­ren, der pass­or­det sto? Det pa­pi­ret be­hø­ver du ikke len­ger. Med et nytt verk­tøy i For­dels­so­nen er pass­or­det til nett­ver­ket bare et klikk unna: Det smar­te pro­gram­met Wifi Pas­sword Revealer kan nem­lig vise deg alle nett­verks­pass­ord som har blitt lag­ret på ma­ski­nen. Hver gang du kob­ler deg til et tråd­løst nett­verk, lag­res pass­or­det auto­ma­tisk av Win­dows. Uten Wifi Pas­sword Revealer er det imid­ler­tid vans­ke­lig å fin­ne pass­or­de­ne via inn­fløk­te innstil­lin­ger i ope­ra­tiv­sys­te­met.

I ste­det be­hø­ver du he­ret­ter bare å åpne Wifi Pas­sword Revealer og se pass­or­det når du vil kob­le nytt ut­styr til nett­ver­ket, el­ler når gjes­ter ber om til­gang. Du kan også få pro­gram­met til å lag­re en fil med alle pass­or­de­ne, slik at du all­tid har dem for hån­den.

Til høy­re ser du nav­ne­ne på alle tråd­løse nett­verk du har log­get på tid­li­ge­re. Ved si­den av nav­ne­ne står pass­or­de­ne du har brukt for å kob­le til nett­ver­ke­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.