Slik vir­ker det smar­te Wifi Pas­sword Revealer

Komputer for alle (Norway) - - DEN SIKRE SIDEN -

På sam­me måte som det fin­nes pro­gram­mer for å fin­ne for ek­sem­pel pro­dukt­nøk­ke­len i Win­dows el­ler til Office-pak­ken, kan Wifi Pas­sword Revealer ”se” nett­verks­pass­ord som Win­dows har lag­ret. Du kan med and­re ord bare fin­ne pass­ord du selv har opp­gitt i Win­dows. Det­te er alt­så ikke et hack­er­verk­tøy som hjel­per deg til å snap­pe opp pass­or­de­ne til and­re nett­verk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.