Se skjul­te pass­ord – og lag­re en kopi av dem

Komputer for alle (Norway) - - DEN SIKRE SIDEN -

Med verk­tøy­et Wifi Pas­sword Revealer ser du raskt nett­verks­pass­ord du har opp­gitt på pc-en. Du kan til og med eks­por­te­re et regne­ark med alle pass­or­de­ne, slik at du har en kopi hvis ope­ra­tiv­sys­te­met må in­stal­le­res på nytt.

1 2 Last ned Wifi Pas­sword Revealer fra For­dels­so­nen, og in­stal­ler 1 det. Så snart pro­gram­met åp­nes, ser du pass­or­de­ne Win­dows har lag­ret. Til venst­re ser du nett­verks­nav­ne­ne 1 med pass­or­de­ne 2 ved si­den av. Med den in­for­ma­sjo­nen er du klar til å kob­le til nett­ver­ke­ne på lis­ten fra and­re en­he­ter.

3 4

Du kan også lag­re en 2 sik­ker­hets­kopi av alle pass­or­de­ne i over­sik­ten ved å åpne me­ny­en File 3 . Klikk på Sa­ve As… 4 .

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.