Lett baer­bar – lav pris

Komputer for alle (Norway) - - TEST -

Det mest iøyne­fal­len­de ved Asus ZenBook er selv­sagt den slå­en­de far­gen på me­tall­ka­bi­net­tet. Den fås i en­ten mørke­blå el­ler sølv og le­ve­res med en skjerm på 13, 14 el­ler 15 tom­mer – her tes­ter vi 14-tom­me­ren.

Un­der den inn­by­den­de over­fla­ten sit­ter det en Co­re i5-pro­ses­sor med fire kjer­ner og en topp­has­tig­het på 1,6 GHz. Ma­ski­nen er ut­styrt med åtte gi­ga­byte ram og 256 GB SSD-la­g­ring.

Gra­fikk­brik­ken er en in­te­grert In­tel UHD 620U, og skjer­men har Full HDopp­løs­ning (1920 x 1080 piks­ler). Høyt­ta­ler­ne kom­mer fra vel­re­nom­mer­te Har­man Kar­don, og ly­den er fak­tisk gans­ke bruk­bar til å kom­me fra en baer­bar pc. Den er pre­sis og ren og har til og med an­tyd­ning til bass. Stort bed­re blir det ikke i et ka­bi­nett av den­ne stør­rel­sen. Den sma­le skjerm­kan

Asus ZenBook UX433FA

Asus ZenBook er en vel­lyk­ket kom­pakt baer­bar med god skjerm. Ytel­sen er god med tan­ke på stør­rel­sen, og den har få svak­he­ter.

Spe­si­fi­ka­sjo­ner:

Pro­ses­sor: In­tel Co­re i5 8265U Min­ne: 8 gi­ga­byte In­tern­lag­ring: 256 gi­ga­byte Skjerm­stør­rel­se: 14 tom­mer Vekt: 1,2 kg

Stor skjerm i lite ka­bi­nett God ytel­se

So­lid kon­struk­sjon

Få til­kob­lin­ger 10 990 kr ten er også en ny­het. Rent fy­sisk er den bare to milli­me­ter bred, selv om skjerm­bil­det på test­mo­del­len ikke nåd­de fullt så langt ut. Uan­sett be­tyr det at det har blitt plass til en 14-tom­mers skjerm i et ka­bi­nett som er mind­re enn man­ge 13-tom­me­re.

Det er en smart de­talj at bakre del av ma­ski­nen vip­pes litt opp fra bor­det når man åp­ner skjer­men. Det gir tas­ta­tu­ret en god vin­kel sam­ti­dig som ma­ski­nen får bed­re kjø­ling. Tas­te­ne er litt av­run­det og be­ha­ge­li­ge å tryk­ke på.

Selve skjerm­bil­det ser sva­ert bra ut og har na­tur­tro far­ger med god met­ning. Den mak­si­ma­le lys­styr­ken er der­imot la­ve­re enn gjen­nom­snit­tet, og det ska­per pro­ble­mer når det er kraf­tig lys i om­gi­vel­se­ne.

Det in­ne­byg­de bat­te­ri­et hol­der til åtte ti­mers lett ar­beid, men ved tyng­re be­last­ning kan det­te bli re­du­sert til fire ti­mer. Be­last­nin­gen ved kre­ven­de opp­ga­ver er hør­bar: Vif­ten av­gir en del støy, og un­der­si­den av ka­bi­net­tet når fort tem­pe­ra­tu­rer på over 40 gra­der. Det er ikke op­ti­malt, men hel­ler ikke noe stort pro­blem.

ZenBook er ikke blant de ab­so­lutt kraf­tigs­te baer­ba­re, men den kla­rer seg li­ke­vel fint. Må­lin­ge­ne våre vi­ser at den er bed­re enn de fles­te sam­men­lign­ba­re mo­del­ler. Det er sa­er­lig SSD-lag­rin­gen med en lese­has­tig­het på 1,7 GB/s som trek­ker opp. Den in­te­grer­te gra­fikk­løs­nin­gen trek­ker der­imot ned. For en så kom­pakt ma­skin er det­te li­ke­vel et høyst re­spek­ta­belt re­sul­tat.

Ma­ski­nen har to tra­di­sjo­nel­le USB-por­ter og én til USB-C. Det er litt over­ras­ken­de at USB-C-por­ten ikke bru­kes til la­ding, noe som el­lers er van­lig på ny­ere baer­ba­re. Like over­ras­ken­de er det at det ikke er mu­lig å kob­le til en tra­di­sjo­nell nett­verks­ka­bel, men med tråd­løse has­tig­he­ter på over 650 Mbit/s er kan­skje det av mind­re be­tyd­ning for de fles­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.