QuadCast for deg som la­ger podkast

Komputer for alle (Norway) - - TEST -

Det mest iøyne­fal­len­de ved Hy­perX QuadCast er det elas­tis­ke opp­hen­get som iso­le­rer mik­ro­fo­nen me­ka­nisk fra bor­det den står på. Den kob­les til en pc via en lang USB-ka­bel som også le­ve­rer strøm. Det er mu­lig å kob­le til en van­lig hode­te­le­fon for med­hør, og det føl­ger med et fes­te for å mon­te­re mik­ro­fo­nen på et sta­tiv. I Win­dows vi­ses QuadCast­mik­ro­fo­nen som et van­lig lyd­kort, og der­med kan den uten vi­de­re bru­kes av alle spill og pro­gram­mer– som vi­deo­sam­ta­ler via Skype.

Den ne­ders­te de­len av mik­ro­fo­nen er en stor vo­lum­kon­troll som re­gu­le­rer opp­taks­ni­vå­et. Den svar­te ut­si­den sup­ple­res av et rødt lys fra inn­si­den når mik­ro­fo­nen er i bruk. Det er prak­tisk at bå­de lys og mik­ro­fon kan slås av med en­rask be­rø­ring på top­pen. Første­inn­tryk­ket av lyd­kva­li­te­ten er po­si­tiv. Stem­mer hø­res klart og ty­de­lig, og den va­ri­ab­le ret­nings­føl­som­he­ten fun­ge­rer fint og dem­per bak­grunns­støy hvis man bare tar opp én stem­me. Tar man opp en sam­ta­le mel­lom to per­soner, hø­res hver stem­me klart og plas­se­res na­tur­lig

Hy­perX QuadCast

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.