Bruk Chro­me, Ed­ge, Fi­re­fox el­ler Ope­ra

Komputer for alle (Norway) - - TEST - Www.kom­pu­ter.no/1219

Free Down­load Ma­na­ger fun­ge­rer med alle stør­re nett­le­se­re. Her har vi brukt Chro­me som ek­sem­pel, men funk­sjo­nen er den sam­me i de and­re nett­le­ser­ne. Hos Fi­re­fox er det der­imot litt an­ner­le­des, for­di du også må ha et eget hjelpe­pro­gram. Det he­ter Free Down­load Ma­na­ger for Fi­re­fox og kan las­tes ned fra:

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.