Last ned fi­ler som van­lig – med en smart snar­vei

Komputer for alle (Norway) - - TEST -

Du be­hø­ver ikke å av­instal­le­re Free Down­load Ma­na­ger hvis du av en el­ler an­nen grunn øns­ker at en fil skal las­tes ned på tra­di­sjo­nelt vis i nett­le­se­ren. I ste­det klik­ker du på ned­las­tings­kob­lin­gen på nett­si­den mens du hol­der Alt­tas­ten in­ne. Da las­tes fi­len ned som nor­malt.

2 Når du se­ne­re vil gjen­opp­ta 2 over­fø­ring av fi­len, klik­ker du på av­spil­lings­knap­pen 2 .

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.