SLIK GJOR­DE VI

Komputer for alle (Norway) - - STOR TEST AV SIKKERHETS­PAKKER -

Det uav­hen­gi­ge tys­ke in­sti­tut­tet AV-Test, som spe­sia­li­se­rer seg på it-sik­ker­het, har ut­satt de seks sik­ker­hets­pak­ke­ne i tes­ten for om­fat­ten­de un­der­sø­kel­ser. De har tes­tet hvor gode pro­gram­me­ne er til å blok­ke­re vi­rus, hack­eran­grep og and­re trus­ler uten­fra. Dis­se re­sul­ta­te­ne dan­ner grunn­la­get for ka­rak­te­ren pro­gram­me­ne har fått i ka­te­go­ri­en "Be­skyt­tel­se".

I la­bo­ra­to­ri­et til AV-Test i Tysk­land tes­tes de ny­es­te sik­ker­hets­pro­gram­me­ne fort­lø­pen­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.