Hvor­for be­ta­le for sik­ker­het?

Komputer for alle (Norway) - - STOR TEST AV SIKKERHETS­PAKKER - Www.kom­pu­ter.no/sik­ker­hets­pak­ke

Når du kjø­per en sik­ker­hets­pak­ke som dem vi tes­ter her, får du et om­fat­ten­de verk­tøy som be­skyt­ter mot fle­re trus­ler sam­ti­dig: Du får be­skyt­tel­se mot vi­rus­an­grep, skade­vare, ut­pres­sings­vi­rus og hacke­re. Noen pro­gram­mer gir yt­ter­li­ge­re be­skyt­tel­se, for ek­sem­pel når du hand­ler på net­tet. For­de­len ved å kjø­pe en sik­ker­hets­pak­ke er at du bare må for­hol­de deg til ett pro­gram på ma­ski­nen. Som abon­nent på Kom­pu­ter for alle kan du også sør­ge for å få en helt sik­ker pc ved hjelp av sik­ker­hets­pak­ken vår, som du kan las­te ned gra­tis fra For­dels­so­nen. I mot­set­ning til kjøpe­pro­gram­me­ne vi tes­ter på de føl­gen­de si­de­ne, be­står imid­ler­tid sik­ker­hets­pak­ken vår av seks nøye ut­valg­te, men se­pa­ra­te pro­gram­mer som be­skyt­ter mot hver sine trus­sel­ty­per.

Her kan du las­te ned alle pro­gram­me­ne i den gra­tis sik­ker­hets­pak­ken:

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.