Ef­fek­ti­ve kon­troll­funk­sjo­ner

Komputer for alle (Norway) - - SIKKERHETS­PROGRAMMER -

Med Bul­lGuard In­ter­net Security får du et anti­vi­rus­pro­gram som inne­hol­der de mest grunn­leg­gen­de funk­sjo­ne­ne. Bru­ker­fla­ten er delt inn i syv punk­ter: anti­vi­rus, brann­mur, sår­bar­he­ter, Ga­me Boo­s­ter, PC Tu­ne Up og for­eldre­kon­troll. Anti­vi­rus er det vik­tigs­te. Bul­lGuard In­ter­net Security kla­rer seg godt i tes­ten. Det fin­ner de trus­le­ne det skal på ma­ski­nen og skå­rer høyt når det gjel­der sik­ker­het og be­skyt­tel­se. Det er også en god ting at pro­gram­met sø­ker etter root­kit­vi­rus, som man­ge pro­gram­mer sli­ter med å fin­ne. Der­imot er ikke pro­gram­met sa­er­lig in­tui­tivt bygd opp, noe som for ek­sem­pel vi­ser seg når man skal vel­ge hvor ofte pro­gram­met skal skan­ne ma­ski­nen. Da må du inn i de avan­ser­te inn­stil­lin­ge­ne og end­re de pro­fi­le­ne som al­le­re­de fin­nes, hvis du for ek­sem­pel vil ha pro­gram­met til å skan­ne ma­ski­nen hver dag el­ler en gang i uken. I ut­gangs­punk­tet er det lagt opp til at du skal bru­ke pro­gram­met til skan­ne ma­ski­nen ma­nu­elt.

Blok­ker be­stem­te ele­men­ter

Med Bul­lGuard In­ter­net Security får du mu­lig­het til å blok­ke­re bå­de hjemme­si­der og pro­gram­mer. Det er smart hvis det er mindre­åri­ge som bru­ker ma­ski­nen, og som helst ikke skal rote det til – ver­ken for seg selv el­ler ma­ski­nen. Funk­sjo­nen er lett å set­te opp og blok­ke­rer ef­fek­tivt bå­de nett­si­der og pro­gram­mer. Dess­uten inne­hol­der Bul­lGuard In­ter­net Security en en­kel, men gans­ke ha­bil funk­sjon for sik­ker­hets­ko­pie­ring. Med den kan du ta sik­ker­hets­kopi dag­lig, ukent­lig el­ler må­ned­lig til en hard­disk el­ler nettje­nes­ter som Drop­box el­ler Goog­le Disk.

Bul­lGuard In­ter­net Security

Bul­lGuard In­ter­net Security le­ve­rer so­lid be­skyt­tel­se og sik­ker­het, men bru­ker­fla­ten kun­ne hatt godt av en opp­da­te­ring. Pro­gram for sik­ker­hets­ko­pie­ring Mu­lig å blok­ke­re hjemme­si­der

Lite tids­mes­sig bru­ker­fla­te

Spe­si­fi­ka­sjo­ner:

Språk: Norsk

Vir­ker med: Win­dows 10, 8, 7, Vis­ta og XP An­tall en­he­ter: 3

Fås kjøpt fra:

www.bul­lguard.com

549 kr i året

Bul­lGuard gjor­de opp­merk­som på at en Win­dows-opp­da­te­ring ikke var in­stal­lert. Mang­len­de opp­da­te­rin­ger ut­gjør en sik­ker­hets­ri­si­ko.

Bul­lGuard In­ter­net Security er en av få sik­ker­hets­pak­ker som også inne­hol­der et godt pro­gram for sik­ker­hets­ko­pie­ring.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.