En­kelt og bru­ker­venn­lig

Komputer for alle (Norway) - - SIKKERHETS­PROGRAMMER -

Mal­ware­by­tes Pre­mi­um er over­sikt­lig og en­kelt bå­de å kom­me i gang med og i dag­lig bruk. I ho­ved­vin­du­et ser du når sis­te skan­ning fant sted, og du ser hvil­ke sik­ker­hets­inn­stil­lin­ger som er ak­ti­ve. På venst­re side av pro­gram­met fin­ner du de vik­tigs­te funk­sjo­ne­ne for å be­skyt­te ma­ski­nen. Her kan du blant an­net se tid­li­ge­re skan­nin­ger un­der Rap­por­ter, og om det ble fun­net noe mis­ten­ke­lig. Un­der Innstil­lin­ger kan du ad­mi­ni­stre­re pro­gram­met og vel­ge nøy­ak­tig hvor­dan ma­ski­nen skal be­skyt­tes. Du kan blant an­net vel­ge hvor ofte den skal skan­nes, om pro­gram­met skal star­te sam­men med Win­dows, el­ler om det er pro­gram­mer som skal ig­no­re­res av Mal­ware­by­tes. Sist­nevn­te kan va­ere et pro­gram el­ler en fil på ma­ski­nen som du vet er ufar­lig, men som Mal­ware­by­tes li­ke­vel mar­ke­rer som en trus­sel – en så­kalt "falsk po­si­tiv".

Skann som du vil

En smart funk­sjon i Mal­ware­by­tes Pre­mi­um er mu­lig­he­ten til å set­te be­stem­te pro­gram­mer el­ler fi­ler i ka­ran­te­ne. Po­ten­si­elt ska­de­li­ge fi­ler el­ler pro­gram­mer set­tes først i ka­ran­te­ne i ste­det for å bli slet­tet. Der­et­ter kan du fjer­ne fi­len el­ler pro­gram­met fra ka­ran­te­nen hvis det er snakk om en ufar­lig fil som skal va­ere på ma­ski­nen. Du kan også vel­ge å slet­te den.

Det størs­te pro­ble­met med Mal­ware­by­tes er at pro­gram­met ikke gjør det like bra på sik­ker­het som de and­re pro­gram­me­ne. Det gjør det vans­ke­lig å an­be­fa­le Mal­ware­by­tes som det pri­ma­ere sik­ker­hets­pro­gram­met på data­ma­ski­nen. Vi an­be­fa­ler i ste­det at du bru­ker det som et sup­ple­ment til et an­net anti­vi­rus­pro­gram – ikke minst for­di Mal­ware­by­tes er i stand til å fin­ne root­kit­vi­rus.

Mal­ware­by­tes Pre­mi­um

Mal­ware­by­tes er på godt og vondt et gans­ke en­kelt sik­ker­hets­pro­gram med de mest grunn­leg­gen­de funk­sjo­ne­ne. En­kelt og over­sikt­lig Be­skyt­ter mot far­li­ge hjemme­si­der Opp­da­ger ikke like man­ge trus­ler som and­re pro­gram­mer, iføl­ge AV-Test.

Spe­si­fi­ka­sjo­ner:

Språk: Norsk

Vir­ker med: Win­dows 10, 8, 7, Vis­ta og XP An­tall en­he­ter: 1

Fås kjøpt fra:

www.mal­ware­by­tes.com

449 kr i året

På venst­re side ser du en en­kel og over­sikt­lig meny med de for­skjel­li­ge funk­sjo­ne­ne i pro­gram­met. Ved å klik­ke på Skann kan du raskt og en­kelt vel­ge hvor ofte ma­ski­nens skal skan­nes for trus­ler.

Mal­ware­by­tes Pre­mi­um be­skyt­ter mot gjen­stri­di­ge root­kit-vi­rus, som el­lers kan va­ere vans­ke­li­ge å opp­da­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.