Hvor­for bry­tes til­kob­lin­gen?

Komputer for alle (Norway) - - SPØR OSS -

Det tråd­løse net­tet er de­ak­ti­vert i Win­dows, og i ne­ders­te høy­re hjør­ne er det et kryss over nett­verk­si­ko­net. Jeg har slått nett­ver­ket på igjen un­der Innstil­lin­ger for nett­verk og in­ter­nett, men når jeg går til­ba­ke til in­ter­nett­inn­stil­lin­ge­ne, er Wi-Fi de­ak­ti­vert. Hva gjør jeg nå?

Den bes­te løs­nin­gen er Win­dows’ egen funk­sjon for til­bake­stil­ling av nett­verk. Den ryd­der ef­fek­tivt opp i dri­ve­re og nett­verks­inn­stil­lin­ger (det er gans­ke man­ge). Verk­tøy­et tar som re­gel knek­ken på de mest gjen­stri­di­ge nett­verks­fei­le­ne.

1 2 3

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.