Enk­le­re vei til kon­troll­pa­ne­let

Komputer for alle (Norway) - - SPØR OSS - Venn­lig hil­sen Gun­nar Poul­sen www.kom­pu­ter.no/fo­rum

I den sis­te opp­da­te­rin­gen av Win­dows 10 kan man ikke len­ger høyre­klik­ke på Start og på den må­ten ta snar­vei­en til kon­troll­pa­ne­let. Jeg bru­ker kon­troll­pa­ne­let ofte og sy­nes det er ir­ri­te­ren­de å måt­te søke etter det hver gang jeg skal end­re en inn­stil­ling. Nå har jeg imid­ler­tid klart å lage en en­kel snar­vei som lø­ser pro­ble­met.

REDAKTØREN­S KOM­MEN­TAR

Takk for godt tips! For man­ge av oss som har va­ert vant til å bru­ke kon­troll­pa­ne­let i Win­dows i åre­vis, kan det fak­tisk va­ere let­te­re å fin­ne frem der enn å hus­ke hva de for­skjel­li­ge me­ny­ene og inn­stil­lin­ge­ne he­ter. Der­for er det helt sik­kert også man­ge av våre le­se­re som vil ha gle­de av den­ne snar­vei­en.

Har du et tips, kan du skri­ve til oss un­der ka­te­go­ri­en ”Gi oss dine bes­te tips” i Spør oss-fo­ru­met. Kom­mer tip­set i bladet, får du en pre­mie. Gun­nar Poul­sen fikk en Ver­ba­tim 3-in-1 USB-ka­bel.

1 2

6 5 Nå har du en snar­vei på opp­ga­ve­lin­jen 5 som åp­ner kon­troll­pa­ne­let 6 på et blunk.

1 Klikk på for­stør­rel­ses­glas­set på opp­ga­ve­lin­jen . Skriv kon­troll­pa­nel i søke­fel­tet 2 .

3

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.