Kan jeg lage hull til Out­look i Win­dows Fi­rew­all?

Komputer for alle (Norway) - - SPØR OSS -

Etter å ha in­stal­lert Win­dows Fi­rew­all Con­trol fra For­dels­so­nen, har jeg ikke kun­net bru­ke Out­look før jeg har de­ak­ti­vert Win­dows Fi­rew­all Con­trol. Er det ikke mu­lig å til­la­te be­stem­te pro­gram­mer å slip­pe gjen­nom brann­mu­ren?

Win­dows Fi­rew­all Con­trol er bare et kon­troll­pa­nel til Win­dows’ egen brann­mur, så du bør først prø­ve å gjen­opp­ret­te stan­dard­opp­set­tet i Win­dows. Prøv der­et­ter å se om Out­look får kon­takt. Hjalp ikke det, må du end­re fil­ter­inn­stil­lin­gen for Win­dows Fi­rew­all. Der­et­ter bør Out­look igjen kun­ne las­te ned epost. Her vi­ser vi frem­gangs­må­ten for beg­ge til­fel­le­ne.

1

2

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.