Hvor­dan av­slut­te et Skype-abon­ne­ment?

Komputer for alle (Norway) - - SPØR OSS - Www.skype.com

Jeg vil av­slut­te abon­ne­men­tet til Skype-num­me­ret mitt, som kos­ter rundt 65 kro­ner hver må­ned, men hvor­dan gjør jeg det?

Det er gans­ke en­kelt å av­slut­te et Skype­abon­ne­ment. Husk at du fort­satt kan bru­ke Skype til å rin­ge til and­re som har en Skype-kon­to, selv om du ikke har et be­talt abon­ne­ment. Der­imot kan du ikke len­ger rin­ge til van­li­ge te­le­fon­num­re fra Skype. 1 2 Logg på Skype-kon­to­en i nett­le­se­ren. Un­der punk­tet klik­ker

.

1 abon­ne­ment du på Ad­mi­nist­rer 1 2

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.