Hvor fin­ner jeg pass­or­det til hjem­me­nett­ver­ket?

Komputer for alle (Norway) - - SPØR OSS -

Jeg er i ferd med å skri­ve en vei­led­ning til fa­mi­li­en om hvor­dan de fin­ner frem på ma­ski­nen når jeg ikke er til ste­de. Et av punk­te­ne er å fin­ne pass­or­det til nett­ver­ket. Jeg har fun­net en vei­led­ning på net­tet, men sy­nes den er for om­sten­de­lig. Fin­nes det ikke en enk­le­re løs­ning?

Som du er in­ne på, er det mu­lig å fin­ne nett­verks­pass­ord som du en gang har lagt inn i inn­stil­lin­ge­ne i Win­dows 10, men frem­gangs­må­ten er ikke en­kel hvis man ikke er vant til å fin­ne frem i Win­dows­inn­stil­lin­ge­ne. Et an­net sted i den­ne ut­ga­ven av bladet fin­nes det der­imot en vei­led­ning om hvor­dan du bru­ker et pro­gram fra For­dels­so­nen til å fin­ne pass­or­de­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.