De ver­ste Win­dows-fei­le­ne

... og hvor­dan du lø­ser dem selv

Komputer for alle (Norway) - - FORSIDE - Jour­na­list Stef­fen Ni­el­sen

Spørs­må­le­ne i Spør oss-fo­ru­met til Kom­pu­ter for alle, både i Nor­ge, Sve­ri­ge og Dan­mark, dek­ker det mes­te. No­en gan­ger er de yt­terst pre­si­se og hand­ler om hvor­dan et pro­gram på en be­stemt pc opp­fø­rer seg i en viss ver­sjon av Win­dows. Like ofte får Spør oss-re­dak­tør Hen­ning Ras­mus­sen og and­re med­lem­mer av re­dak­sjo­nen spørs­mål de har sett man­ge gan­ger før. En­kel­te pro­ble­mer er nem­lig gjen­gan­ge­re. Spørs­må­le­ne kan selv­føl­ge­lig va­riere fra gang til gang, men pro­ble­me­ne er i prin­sip­pet de sam­me – det er løs­nin­ge­ne også.

Win­dows’ mang­len­de vil­je til å opp­da­te­re seg er et godt og ty­pisk ek­sem­pel. Vi har ikke len­ger tall på hvor man­ge spørs­mål vi har fått om nett­opp det em­net. Man­ge le­se­re opp­le­ver at Win­dows 10 gans­ke en­kelt nek­ter å opp­da­te­re seg til ny­es­te ver­sjon, selv om det er len­ge si­den den ble til­gjen­ge­lig, og til tross for at Micro­soft ikke mel­der om nevne­ver­di­ge pro­ble­mer med den ak­tu­el­le opp­da­te­rin­gen. Løs­nin­gen på det­te pro­ble­met er nes­ten all­tid den sam­me, og ikke nok med det – løs­nin­gen er så en­kel at den kan ut­fø­res av helt van­li­ge pc-bru­ke­re.

Blant de man­ge feil og pro­ble­mer som mø­ter oss i hver­da­gen, har vi pluk­ket ut seks av de størs­te og mest ut­bred­te som du får løs­nin­gen på i den­ne ar­tik­ke­len. I de flest til­fel­le­ne er det bare én løsning. I et en­kelt til­fel­le må du der­imot prø­ve deg frem med først

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.