4 skri­ve­re med man­ge smar­te funk­sjo­ner

Skriv ut do­ku­men­ter, skann bil­der og ta en rask foto­kopi. De fire skri­ver­ne i den­ne sto­re tes­ten lø­ser alle opp­ga­ver.

Komputer for alle (Norway) - - FORSIDE - Jour­na­list Mor­ten Skel­dal Øs­ter­gaard www.kom­pu­ter.no/test

Vi kal­ler skri­ver­ne i den­ne tes­ten fler­bruks­skri­ve­re, og det er in­gen over­dri­vel­se. Det er im­po­ne­ren­de hvor man­ge prak­tis­ke funk­sjo­ner man i dag kan få plass til i en kom­pakt ma­skin som ikke tar stort stør­re plass på bor­det enn et par pak­ker med A4-pa­pir.

I til­legg til de tre ho­ved­funk­sjo­ne­ne ut­skrift, skan­ning og foto­ko­pie­ring kan alle de fire skri­ver­ne i tes­ten skri­ve ut tråd­løst når du sen­der et do­ku­ment til dem fra en te­le­fon el­ler nett­brett. Skri­ver­ne kan dess­uten skri­ve ut i man­ge for­skjel­li­ge for­ma­ter og på et stort ut­valg av ma­te­ria­ler. Utro­lig nok kos­ter de ri­me­ligs­te mo­del­le­ne un­der 1000 kro­ner.

Den dy­res­te skri­ve­ren i tes­ten kom­mer fra Brot­her og er rik­tig­nok en del dy­re­re enn de and­re, men har du stort be­hov for å skri­ve ut, vil sann­syn­lig­vis de sto­re blekk­pa­tro­ne­ne sør­ge for at den blir bil­li­ge­re i det lan­ge løp.

I tes­ten har vi først og fremst sett på hvor gode skri­ver­ne er som hjemme­kon­to­rets uni­ver­sal­verk­tøy. Vi har ikke prio­ri­tert foto­ut­skrif­ter sa­er­lig høyt. Hvis du er på ut­kikk etter en god fo­to­skri­ver, fin­ner du alle skri­ver­ne fra vår ny­es­te test av fo­to­skri­ve­re i Test­so­nen på hjemme­si­den vår.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.