13/2019

Komputer for alle (Norway) - - INNHOLD -

4

Spen­nen­de nye pro­gram­mer og fire vel­kjen­te verk­tøy i For­dels­so­nen.

8

Nytt ut­styr og tek­no­lo­gi­ene som på­vir­ker ut­vik­lin­gen.

14

Her pre­sen­te­rer vi de seks pc­pro­ble­me­ne som ska­per mest ir­ri­ta­sjon og hode­bry for le­ser­ne.

24

Test­re­dak­tø­ren er spe­si­elt be­geist­ret for en ny ro­bust og rask pc.

30

Et smart pro­gram hjel­per deg med å ta skjerm­bil­de av laa­an­ge nett­si­der.

34

Goog­le Ka­len­der gir full over­sikt.

40

Se hva vi ser spe­si­elt frem til i den nye ver­sjo­nen av An­d­roid.

44

Vi tes­ter de bes­te og mest all­si­di­ge skri­ver­ne til hjemme­kon­to­ret.

52

Bruk de nye verk­tøy­ene i Win­dows 10 til å hol­de or­den på åp­ne vin­du­er.

58

En smart ny ut­vi­del­se be­skyt­ter ef­fek­tivt mot far­li­ge hjemme­si­der.

62

Bruk ”Hjelpe­mid­del” til å gjø­re Win­dows mer lese­venn­lig.

64 Inn­hold Ny­he­ter De størs­te pc-pro­ble­me­ne Test Lan­ge skjerm­bil­der Kon­troll over hver­da­gen Nå kom­mer An­d­roid 10 Skri­ver til hjemme­kon­to­ret Ta kon­troll over vin­du­ene Stopp svin­del i nett­le­se­ren Stør­re tekst i Win­dows Spør oss

De bes­te data­spørs­må­le­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.