Gled deg til en ny og bed­re For­dels­sone

Komputer for alle (Norway) - - INNHOLD - Www.kom­pu­ter.no/for­dels­so­nen

I skri­ven­de stund er fe­rie­stem­nin­gen i ferd med å bre seg over det gans­ke land. Det er en del tom­me plas­ser ved skrive­bor­de­ne i re­dak­sjo­nen og lett å fin­ne plass i kan­ti­nen. I en­kel­te av for­la­gets møte­lo­ka­ler er det li­ke­vel hek­tisk ak­ti­vi­tet.

Der sit­ter jour­na­lis­ter, re­dak­tø­rer, for­ret­nings­ut­vik­le­re, pro­sjekt­le­de­re og nett­spe­sia­lis­ter (bare for å nev­ne no­en). De er i ferd med å plan­leg­ge ut­vik­lin­gen av For­dels­so­nen, som trygt kan sies å va­ere en for­mi­da­bel suk­sess blant le­ser­ne, også i sin nå­va­eren­de form. Må­let er å gjø­re tje­nes­ten enda bed­re og mer mat­nyt­tig.

Re­sul­ta­tet er tro­lig klart li­ke­vel for tid­lig å røpe hva vi har på tegne­bret­tet akku­rat nå. Først vil vi nem­lig høre hva du øns­ker og for­ven­ter av For­dels­so­nen, før vi be­gyn­ner å prio­ri­te­re mu­lig­he­te­ne

en gang

tid­lig nes­te

år.

Det er og star­ter på ar­bei­det.

Hvis du al­le­re­de får de ukent­li­ge ny­hets­bre­ve­ne våre, bør du al­le­re­de ha fått en in­vi­ta­sjon til å si hva du me­ner. Vi hø­rer også gjer­ne fra deg di­rek­te, hvis du har ett el­ler fle­re øns­ker om inn­hol­det i den nye 2020-ver­sjo­nen av For­dels­so­nen.

Det er bare å skri­ve ned løse tan­ker og ide­er. For­tell oss hva slags inn­hold du gjer­ne vil ha (mer av), hvil­ke for­bed­rin­ger og for­enk­lin­ger du ser for deg, el­ler send ris og ros. Send det gjer­ne di­rek­te til meg på adres­sen [email protected]­pu­ter.no – jeg ser frem til å høre hva du har å si. Hvis du først vil ha litt in­spi­ra­sjon, fin­ner du For­dels­so­nen der den all­tid lig­ger, nem­lig her:

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.