Feil­fri av­spil­ling av mu­sikk og vi­deo

Komputer for alle (Norway) - - FORDELSSON­EN – EN DEL AV ABONNEMENT­ET -

Når man spil­ler av vi­deo på pcen, vil man slip­pe å se feil­mel­din­ger. Ofte er det li­ke­vel det man får når et visst fil­for­mat mang­ler en be­stemt ko­dek for å spil­les av. I pro­gram­met VLC er sli­ke pro­ble­mer sva­ert sjeld­ne. Det bare vir­ker. I til­legg til hjemme­vi­deo kan pro­gram­met også spil­le av mu­sikk og and­re lyd­fi­ler, og selv­føl­ge­lig fil­mer fra dvd- el­ler Blu-ray-sta­sjo­nen i data­ma­ski­nen.

Les mer på si­de 67

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.