Smar­te dings­er er blant hack­er­nes fa­vo­ritt­mål

Over­vå­kings­ka­me­ra­er, tv-er og an­net mer el­ler mind­re smart ut­styr er po­pu­la­ert som ald­ri før, men man­ge en­he­ter er så usik­re at de er let­te å hacke.

Komputer for alle (Norway) - - NYHETER -

≡ I Euro­pa har en gjen­nom­snitt­lig hus­stand 14 en­he­ter som er kob­let til in­ter­nett. Mens vi tid­li­ge­re pri­ma­ert kob­let data­ma­ski­ner, nett­brett og te­le­fo­ner til ver­densve­ven, kob­les nå Smart TV-ap­pa­ra­ter, fjern­styr­te støps­ler, over­vå­kings­ka­me­ra­er og lys­pa­erer til det sam­me alt­om­fat­ten­de net­tet, og det kan ha sto­re kon­se­kven­ser. En un­der­sø­kel­se ut­ført av sik­ker­hets­sel­ska­pet SAM Seam­less Network vi­ser at de smar­te en­he­te­ne ofte mis­bru­kes av hacke­re som en snar­vei til hjem­me­nett­ver­ke­ne. Der­med kan de få til­gang til og kon­troll over blant an­net data­ma­ski­ner som også er kob­let til.

Over­vå­kings­ka­me­ra­er ale­ne ut­gjør hele 47 pro­sent av alle usik­re IoT-en­he­ter på hjem­me­nett­verk. År­sa­ken er at de smar­te en­he­te­ne sjel­den opp­da­te­res, og at kva­li­te­ten på ka­me­ra­ene er for dår­lig.

Da­vid Ja­co­by fra sik­ker­hets­sel­ska­pet Kas­per­sky be­kref­ter at ri­si­ko­en for et an­grep via de smar­te en­he­te­ne er sva­ert høy, men sier også at du kan gjø­re mye for å re­du­se­re den. Han anbefaler at du end­rer stan­dard­pass­or­det på for ek­sem­pel

De fles­te hjem inne­hol­der et sta­dig stør­re an­tall smar­te en­he­ter med nettil­gang, og de er ofte så usik­re at hacke­re kan bru­ke dem som en åpen dør til hele nett­ver­ket.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.