Ka­me­ra­et er skjult un­der skjer­men

Komputer for alle (Norway) - - NYHETER -

≡ Te­le­fo­ner fra den ki­ne­sis­ke elek­tro­nik­kjem­pen Xia­o­mi er gans­ke nye på det nors­ke mar­ke­det, men kom­mer snart med spen­nen­de ny­he­ter. Sel­ska­pet har nem­lig ut­vik­let en me­to­de for å unn­gå det ir­ri­te­ren­de svar­te hak­ket el­ler hul­let på skjer­men der front­ka­me­ra­et er plas­sert.

Xia­o­mis løsning er et ka­me­ra som er plas­sert bak piks­le­ne i selve skjer­men. Når du ak­ti­ve­rer front­ka­me­ra­et i te­le­fo­nen, blir piks­le­ne som dek­ker ob­jek­ti­vet trans­pa­ren­te, slik at man kan bru­ke ka­me­ra­et.

Det be­tyr at det sis­te hin­de­ret for å lage te­le­fo­ner med skjerm helt til kan­ten er for­sert, etter at de fles­te pro­du­sen­te­ne har klart å byg­ge inn fin­ger­av­trykks­le­se­ren i skjer­men. Tek­no­lo­gi­en er fort­satt un­der ut­vik­ling hos Xia­o­mi, og der­for er det fore­lø­pig uvisst når vi kan for­ven­te å se den på en te­le­fon som sel­ges her i lan­det.

Xia­o­mi er ikke den enes­te te­le­fon­pro­du­sen­ten som for­sø­ker å fin­ne en god løsning på nett­opp det­te pro­ble­met. Ki­ne­sis­ke sel­ska­per som OneP­lus og Op­po har ny­lig lan­sert te­le­fo­ner med en me­ka­nisk løsning der front­ka­me­ra­et sky­ves opp fra kan­ten av te­le­fo­nen når det skal bru­kes.

Xia­o­mi vil skju­le ka­me­ra­et bak trans­pa­ren­te piks­ler på skjer­men.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.