Hvem ei­er bø­ke­ne du har kjøpt?

Komputer for alle (Norway) - - NYHETER -

≡ Sva­ret på det­te spørs­må­let kan vir­ke opp­lagt, men når det gjel­der di­gi­talt DRM­be­skyt­tet ma­te­ria­le, er det fak­tisk sel­ska­pet du har kjøpt dem fra som er ei­e­ren.

Det ble ty­de­lig da Micro­soft tid­li­ge­re i år ga opp for­sø­ket på å slå gjen­nom på det di­gi­ta­le bok­mar­ke­det. Der­med fikk ikke len­ger bru­ker­ne til­gang til bi­blio­te­ke­ne sine, og hel­ler ikke bø­ke­ne de har kjøpt. Micro­soft til­byr å be­ta­le til­ba­ke kun­de­nes ut­legg, men bø­ke­ne er alt­så borte.

Trod­de du at du ei­er det du har kjøpt? Det gjel­der ikke all­tid for di­gi­talt inn­hold.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.