An­sikts­gjen­kjen­ning

Komputer for alle (Norway) - - NYHETER -

≡ In­tel­li­gent over­vå­king er ikke len­ger for­be­holdt dyst­o­pisk lit­te­ra­tur. I USA be­nyt­tes an­sikts­gjen­kjen­ning på blant an­net fly­plas­ser, tog­sta­sjo­ner og på kon­ser­ter. Også tys­ker­ne har et for­søks­pro­sjekt som skal kun­ne peke ut etter­søk­te per­soner på en jern­bane­sta­sjon, og i Dan­mark har fot­ball­klub­ben Brønd­by fått til­la­tel­se til å in­stal­le­re et over­vå­kings­sys­tem med an­sikt­gjen­kjen­ning. Hen­sik­ten er å hind­re at kjen­te bråk­ma­ke­re som er un­der ka­ran­te­ne, kan sni­ke seg inn.

Her hjem­me er Data­til­sy­nets Bjørn Erik Thon dypt skep­tisk til masse­over­vå­kin­gen og me­ner den kom­mer i kon­flikt med både men­neske­ret­tig­he­te­ne og grunn­lo­ven.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.