Sett ned far­ten på opp­da­te­rin­ge­ne

Komputer for alle (Norway) - - NYHETER -

≡ Hvert halv­år kom­mer det en stør­re funk­sjons­opp­da­te­ring til Win­dows 10, og al­le­re­de nå be­gyn­ner vi å få in­for­ma­sjon om opp­da­te­rin­gen som kom­mer vår­en 2020 – alt­så ikke den opp­da­te­rin­gen som ven­tes til høs­ten. En av de smar­te nye funk­sjo­ne­ne du kan se frem til, er at det blir mu­lig å vel­ge hvor stor del av bånd­bred­den ned­las­tin­gen skal kun­ne bru­ke.

Iføl­ge Micro­soft har man­ge med en treg for­bin­del­se kla­get over at ma­ski­nen var stort sett ubru­ke­lig i de ti­me­ne el­ler da­ge­ne en opp­da­te­ring var un­der ned­las­ting. Sel­ska­pet kan selv­føl­ge­lig ikke set­te opp far­ten på folks bred­bånd, men en ny inn­stil­ling kan hind­re at til­kob­lin­gen er full­sten­dig lam­met un­der ned­las­tin­gen.

Inn­stil­lin­gen vil be­fin­ne seg på sam­me sted som der du las­ter ned opp­da­te­rin­ger. Der kan du angi hvor man­ge mega­bit av bånd­bred­den ned­las­tin­gen kan bru­ke. Har du en be­skje­den til­kob­ling på 2 Mbit/s, kan du skri­ve 0,2 i fel­tet og fort­satt bru­ke 90 pro­sent av bånd­bred­den til and­re

opp­ga­ver.

I inn­stil­lin­ge­ne for Win­dows-opp­da­te­rin­ger kan du snart vel­ge hvor stor bånd­bred­de opp­da­te­rin­ge­ne kan be­nyt­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.