Et spe­si­elt un­der­hol­den­de nett­brett

Komputer for alle (Norway) - - NYHETER -

≡ Et nett­brett er en glim­ren­de inn­ret­ning når man vil un­der­hol­des og res­ten av fa­mi­li­en er opp­tatt av ta­lent­kon­kur­ran­ser og danse­pro­gram­mer på tv. Nå le­ve­rer Sam­sung et nett­brett på hele 17 tom­mer, nett­opp for å se fil­mer og se­ri­er.

Nett­bret­tet har fått nav­net Galaxy View 2 og har en bak­side som kan vip­pes ut og bru­kes som støt­te, slik at bret­tet står stø­dig på un­der­la­get. Bil­det er i Full HD-opp­løs­ning, alt­så 1920 x 1080 piks­ler, og ly­den kom­mer fra fire høyt­ta­le­re. Ope­ra­tiv­sys­te­met er An­d­roid, og der­med er det en­kelt å in­stal­le­re ap­per med din egen fa­vo­ritt­un­der­hold­ning. Bret­tet kan kob­les til både tråd­løst nett og mo­bil­net­tet via et sim­kort. Der­med er det opp­lagt å bru­ke det til å strøm­me film for ek­sem­pel når du er på hyt­ta.

Bret­tet har 64 GB in­tern­lag­ring, men det kan ut­vi­des ved hjelp av et microSD-kort.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.