Di­gi­tal be­skyt­tel­se mot pol­len og UV-strå­ling

Komputer for alle (Norway) - - NYHETER -

≡ For man­ge er som­mer­en den bes­te ti­den på året. For and­re for­to­ner de man­ge sol­ti­me­ne og den høye pol­len­kon­sen­tra­sjo­nen seg som en sam­men­hen­gen­de kamp. Er du i sist­nevn­te ka­te­go­ri, kan du nå få hjelp av en li­ten sen­sor og te­le­fo­nen til å kom­me hel­skin­net gjen­nom som­mer­da­ge­ne. Sen­so­ren he­ter My Skin Track UV og er ut­vik­let av La Roche-Po­say. Den fes­tes på klaer­ne el­ler ves­ken og må­ler din per­son­li­ge eks­po­ne­ring for UV-strå­ler, luft­for­urens­ning, pol­len og luft­fuk­tig­het. Sen­so­ren dri­ves av sol­ener­gi og be­nyt­ter NFC-tek­no­lo­gi til å over­fø­re data til te­le­fo­nen. Det be­tyr at te­le­fon og sen­sor må va­ere gans­ke na­er hver­and­re for å få kon­takt. In­for­ma­sjo­nen over­fø­res til te­le­fo­nen, der du kan ad­mi­ni­stre­re både sen­sor og data i en app. Der kan du også leg­ge inn dine egne helse­data, så vil ap­pen vars­le deg hvis pol­len­meng­den el­ler UVstrå­lin­gen når et kri­tisk nivå.

My Skin Track UV fun­ge­rer med både iOS og An­d­roid og sel­ges for 629 kro­ner i nett­bu­tik­ken til App­le.

Klip­set er ikke stort stør­re enn en bukse­knapp.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.