Va­er for­sik­tig med dis­se fi­le­ne

Komputer for alle (Norway) - - DEN SIKRE SIDEN -

≡ Det blir sta­dig vans­ke­li­ge­re å skil­le svin­de­l­mel­din­ger i inn­bok­sen fra helt le­gi­tim epost. I en­kel­te til­fel­ler kla­rer bak­men­ne­ne å imi­te­re folk fra kon­takt­lis­ten din i for­sø­ket på å over­tale deg til å las­te ned en ved­lagt fil. I sli­ke til­fel­ler er det spe­si­elt fire fil­ty­per du må va­ere opp­merk­som på, iføl­ge sik­ker­hets­sel­ska­pet Kas­per­sky, som har un­der­søkt hva slags fil­ved­legg som of­test blir be­nyt­tet til vi­rus­an­grep. De fles­te an­gre­pe­ne kom­mer fra ar­kiv­fi­ler som ZIP og RAR, etter­fulgt av fi­ler fra Micro­soft Office-pak­ken: Det kan va­ere Word-fi­ler av ty­pen DOCX el­ler Ex­cel-for­ma­tet XLSX. Der­et­ter føl­ger det po­pu­la­ere do­ku­ment­for­ma­tet PDF, mens disk­fi­le­ne ISO og IMG de­ler fjerde­plas­sen.

Du bør i det hele tatt va­ere på vakt når du sjek­ker epost­kon­to­en, men ut­over det har Kas­per­sky fem gode råd hvis du vil unn­gå vi­rus­an­grep via epost: Du bør ald­ri åp­ne mis­ten­ke­li­ge mel­din­ger fra ukjen­te av­sen­de­re. Sjekk all­tid av­sen­der­adres­sen hvis du ofte kom­mu­ni­se­rer med men­nes­ker du ikke kjen­ner via epost. Til­lat ald­ri å kjø­re mak­ro­er hvis et ved­lagt do­ku­ment ber deg om å gjø­re det. Va­er skep­tisk over­for alle kob­lin­ger i epost­mel­din­ger du ikke ven­ter å mot­ta. Dess­uten bør du all­tid bru­ke et sik­ker­hets­pro­gram. Det be­skyt­ter mot en lang rek­ke an­grep.

Ved­lag­te fi­ler kan va­ere far­li­ge – sa­er­lig hvis det er en PDF, et Word-do­ku­ment el­ler en ZIP-fil.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.