Tving gjen­nom en opp­da­te­ring

Komputer for alle (Norway) - - 1 FEIL -

Pro­gram­met Win­dows Opp­da­te­rings­as­sis­tent lø­ser sann­syn­lig­vis pro­ble­met hvis ikke Win­dows selv er i stand til å opp­da­ge at en ny opp­da­te­ring er klar. på

Velg Nes­te 2 . Der­med star­ter ned­las­tin­gen av den 2 nye Win­dows-ver­sjo­nen, og der­et­ter selve in­stal­le­rin­gen. Det tar en stund, og ma­ski­nen må star­tes på nytt un­der­veis. Til slutt har du et opp­da­tert Win­dows med de ny­es­te funk­sjo­ne­ne og sik­ker­hets­ret­tin­ge­ne. 2

1

Last ned verk­tøy­et fra adres­sen 1 un­der, og kjør pro­gram­met. Klikk Opp­da­ter nå 1 .

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.