Sjekk min­net

Komputer for alle (Norway) - - 3 FEIL -

Fei­len kan skyl­des en me­ka­nisk feil i ma­ski­nens ram, alt­så ar­beids­min­net. Det kan du un­der­sø­ke ved hjelp av et smart, in­ne­bygd Win­dows-verk­tøy.

1 2 Du tren­ger et Win­dows-verk­tøy 1 som un­der­sø­ker ram-mo­du­le­ne. Skriv min­ne i Win­dows’ søke­felt 1 , og klikk på kob­lin­gen Win­dows Minne­dia­gno­se 2 .

3

I vin­du­et som åp­nes vel­ger du 2 den øvers­te mu­lig­he­ten, Start på nytt nå og kon­trol­ler for pro­ble­mer 3 . Når du har klik­ket på den, star­ter ma­ski­nen på nytt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.