Fle­re tes­ter og la­vest pris i Test­so­nen

Komputer for alle (Norway) - - TEST -

På test­si­de­ne i bladet fin­ner du grun­di­ge an­mel­del­ser av det ny­es­te ut­sty­ret. Vi tes­ter data­ma­ski­ner, nett­brett, mo­bi­ler, skri­ve­re og mye an­nen for­bru­ker­elek­tro­nikk – og vi er 100 pro­sent uav­hen­gi­ge av pro­du­sen­ter og an­non­sø­rer. Kom­pu­ter for al­les test­re­dak­tør føl­ger mar­ke­det tett og hånd­pluk­ker ut­sty­ret vi øns­ker å tes­te.

Du kan lese vur­de­rin­gen i Test­so­nen på net­tet så snart vi har tes­tet et nytt pro­dukt. Der fin­ner du også in­for­ma­sjon om hvor du kan kjø­pe pro­duk­tet til den la­ves­te pri­sen.

Der­for fin­ner du alle tes­ter både fra den­ne og tid­li­ge­re ut­ga­ver av Test­so­nen – og til og med tes­ter som ikke har stått i bladet. I til­legg får du et sam­men­lig­nings­verk­tøy som gjør det lett å set­te sam­men dine egne ”sto­re tes­ter”.

Velg opp­til fire pro­duk­ter og se dem si­de om si­de i et over­sikt­lig skje­ma.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.