Det kan gjø­res for bil­lig

Komputer for alle (Norway) - - TEST -

I en tid da sto­re mo­bil­pro­du­sen­ter kap­pes om å le­ve­re sta­dig stør­re og dy­re­re topp­mo­del­ler, er det for­fris­ken­de å få en mer bud­sjett­venn­lig mo­dell til test.

I Sam­sung Galaxy A20e har man spart på skjerm­opp­løs­ning, pro­ses­sor­kraft og bat­teri­stør­rel­se. Te­le­fo­nen la­des via USB­C og har dess­uten en van­lig ana­log hode­te­le­fon­ut­gang som nok man­ge vil set­te pris på. Ope­ra­tiv­sys­te­met er An­d­roid 9 (Pie), i skri­ven­de stund den ny­es­te ver­sjo­nen.

Bak­si­den er av plast, og det er in­gen fy­sis­ke knap­per på fron­ten.

Det er lett å kom­me i gang med te­le­fo­nen. Det er også en gle­de­lig over­ras­kel­se at in­tern­lag­rin­gen kan ut­vi­des med et microSD­kort. I til­legg kan mo­bi­len hånd­te­re to te­le­fon­abon­ne­men­ter sam­ti­dig ved at den har plass til to sim­kort.

Skjer­men er en van­lig TFT­mo­dell. Der­for er den ikke fullt så sprud­len­de i far­ge­ne som vi er vant til fra de noe dy­re­re OLED­skjer­me­ne. Skjerm­opp­løs­nin­gen er re­la­tivt lav, men ikke på no­en måte så lav at iko­ner el­ler bil­der vir­ker uskar­pe og pik­se­ler­te.

De in­ne­byg­de ka­me­ra­ene var­ter opp med god farge­kva­li­tet, men vi sav­ner litt de­tal­jer i bil­de­ne. Et av ka­me­ra­ene har vid­vin­ke­lop­tikk som gjør det let­te­re å få med hele mo­ti­vet på kort av­stand. Beg­ge ka­me­ra­ene tar opp vi­deo i Full HD­opp­løs­ning (1920 x 1080 piks­ler), og det er godt nok. Til dag­lig kun­ne vi gle­de oss over god bat­te­ri­tid. Ved mo­de­rat bruk kan det godt gå et par da­ger mel­lom hver gang te­le­fo­nen må la­des, og la­din­gen går raskt. Den gode bat­te­ri­ti­den har imid­ler­tid en grunn: Te­le­fo­nen er nem­lig gans­ke treg og der­for ueg­net til pro­ses­sor­kre­ven­de ap­per.

Må­lin­ge­ne våre be­kref­ter inn­tryk­ket og vi­ser at Galaxy A20e er blant de lang­soms­te tyve pro­sen­te­ne av alle tes­te­de te­le­fo­ner. Den har kraft nok til bru­ker­fla­ten og for ek­sem­pel You­Tube, men sli­ter merk­bart med sto­re ap­per. Sa­er­lig 3D­spill er nes­ten ubru­ke­li­ge, for­di te­le­fo­nen ikke har nok pro­ses­sor­kraft til å hol­de føl­ge.

Det ver­ste ved den­ne mo­bi­len er li­ke­vel mik­ro­fon­kva­li­te­ten. Sam­tale­ly­den vir­ker fjern og dø­sig, uten den klar­he­ten og det na­er­va­e­ret vi for­ven­ter av en mo­bil i dag. En litt bed­re mik­ro­fon vil­le gjort den­ne te­le­fo­nen ve­sent­lig bed­re.

Sam­sung Galaxy A20e

Pri­sen er lav og ly­den er ikke sa­er­lig god. Mo­del­len er der­for best eg­net til mind­re kre­ven­de bruk, el­ler som re­ser­ve­te­le­fon.

Spe­si­fi­ka­sjo­ner:

Pro­ses­sor: Exy­nos 7884 åtte­kjer­ners Min­ne: 3 gi­ga­byte

Lagring: 32 gi­ga­byte Skjerm­stør­rel­se: 5,8 tom­mer (14,7 cm) Vekt: 141 gram

Plass til to sim­kort Lang bat­te­ri­tid

Tak­ler ikke sto­re ap­per Skuf­fen­de lyd­kva­li­tet

1790 kr

6,5 KOM­PU­TER FOR ALLE

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.