Høy ytel­se og god bru­ker­fla­te

Komputer for alle (Norway) - - TEST -

Første­inn­tryk­ket vi fikk av Net­gear Night­hawk XR500 var at den er ut­for­met av en le­ken de­sig­ner. Den skar­pe de­sig­nen min­ner om noe fra en film, med lam­pe­ne på fron­ten som øyne. Un­der det ka­ta­maran­lig­nen­de eks­te­ri­ø­ret fin­ner vi en Wi-Fi 5-ru­ter med det nye ope­ra­tiv­sys­te­met Du­maOS.

Ru­te­ren har fire an­ten­ner som kan vris for op­ti­mal dek­ning. På bak­si­den fin­ner vi de van­li­ge fire por­te­ne for kab­let nett­verk samt på/av-knapp og til­bake­stil­lings­knapp. De to USB 3.0-por­te­ne er plas­sert på si­den av ru­te­ren, og på en slik måte at også stør­re kon­tak­ter og minne­pin­ner kan ko bles til uten over­gang og ka­bel.

Som van­lig er det en vei­vi­ser som hjel­per en gjen­nom opp­set­tet. Den be­står rik­tig­nok av man­ge trinn, men den gjør job­ben. Etter no­en mi­nut­ter er alt kon­fi­gu­rert og klart til bruk. Ru­te­ren ope­re­rer med to fre­kvens­bånd (2,4 GHz og 5 GHz) og et gjeste­nett­verk. Det er lagt spe­si­ell vekt på spill­funk­sjo­ner som lav for­sin­kel­se (la­tens) og mu­lig­het til å fin­ne de bes­te spill­ser­ver­ne i naer­he­ten.

Ope­ra­tiv­sys­te­met Du­maOS er en sva­ert vel­lyk­ket. Bru­ker­fla­ten er bygd opp i mo­du­ler, og de kan flyt­tes, ska­le­res, leg­ges til el­ler fjer­nes. Det gjør det mu­lig å byg­ge opp sin egen start­side med nøy­ak­tig de funk­sjo­ne­ne man bru­ker. En­kelt­mo­du­le­ne har gode teks­ter og er sva­ert over­sikt­lig bygd opp. Det er en be­ha­ge­lig kon­trast til de over­vel­den­de sys­te­me­ne som fin­nes på en del and­re ru­te­re.

Også has­tig­he­ten er god på XR500. Vi mål­te 652 Mbit/s til kab­le­de en­he­ter, og 260 Mbit/s tråd­løst til tråd­løst. I til­legg har ru­te­ren kraft nok til å hol­de far­ten oppe selv når fle­re en­he­ter er ak­ti­ve sam­ti­dig. Rekke­vid­den er blant de bes­te i klas­sen og god nok til å dek­ke selv stør­re bo­li­ger. Også i hjør­ner som and­re ru­te­re har pro­ble­mer med å dek­ke, fikk vi sta­bil dek­ning og god has­tig­het.

Net­gear Night­hawk Pro Ga­ming XR500

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.