Ka­me­ra­et som skri­ver ut bil­de­ne selv

Komputer for alle (Norway) - - TEST -

Ta et bil­de og vent no­en se­kun­der mens ka­me­ra­et sur­rer og går. Der­et­ter står du plut­se­lig med en fersk farge­ut­skrift fra Zoe­mi­ni C, et nytt lomme­ka­me­ra fra Ca­non med in­ne­bygd ter­misk skri­ver.

Zoe­mi­ni C be­nyt­ter en spe­si­ell pa­pir­type der far­ge­ne lig­ger i pa­pi­ret og frem­kal­les ved hjelp av var­me. Der­for er det bare å leg­ge inn pa­pi­re­ne bak lok­ket på bak­si­den av ka­me­ra­et, der det er plass til ti av de små ar­ke­ne.

Ka­me­ra­et er sa­er­de­les bru­ker­venn­lig og har ver­ken zoom el­ler avan­ser­te innstil­lin­ger. Det er bare å se i sø­ke­ren og tryk­ke på ut­lø­se­ren, så be­gyn­ner ka­me­ra­et å skri­ve ut bil­det. Hele pro­ses­sen er unna­gjort på un­der et mi­nutt.

Det er mor­somt å få et ekte pa­pir­bil­de like etter at man har tatt det, men ut­skrif­te­ne må­ler dess­ver­re bare 7,7 x 5,1 cm, og bilde­kva­li­te­ten er ikke over­vel­den­de. Far­ge­ne vir­ker blas­se, mo­ti­ve­ne liv­løse og kor­ne­te.

Du kan kob­le ka­me­ra­et til te­le­fo­nen ved hjelp av en gra­tis­app fra Ca­non og skri­ve ut bil­der fra te­le­fon­ka­me­ra­et, men det hjel­per dess­ver­re ikke på ut­skrifts­kva­li­te­ten.

Zoe­mi­ni-ka­me­ra­et er nok mest en gim­mick som kan bru­kes for ek­sem­pel på en fest der gjes­te­ne kan få bil­de­ne med seg hjem. Pri­sen på hvert bil­de er for­holds­vis høy. Du slip­per rik­tig­nok å kjø­pe blekk, men en pak­ke pa­pir kos­ter til gjen­gjeld na­er­me­re 170 kro­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.