Ta bil­de av en hel hjemme­side

No­en gan­ger er det ikke nok å sen­de en kob­ling til en nett­side. Med pro­gram­met PicPick kan du auto­ma­tisk ta et skjerm­bil­de av hele hjemme­si­den, slik at det er lett å dele den med ven­ner og kjen­te.

Komputer for alle (Norway) - - TEST - Jour­na­list Mar­tin Ha­ver­holm

Hva gjør du hvis du har be­hov for å vise no­en hvor­dan en hel hjemme­side ser ut? Å ta en lang rek­ke med skjerm­bil­der og set­te dem sam­men for å gi et bil­de av hele si­den, er en enormt tid­kre­ven­de pro­sess som lett ska­per for­vir­ring. Det fin­nes det hel­dig­vis råd for: PicPick tar auto­ma­tisk et skjerm­bil­de av hele hjemme­si­den, og du kan nøye deg med å se re­sul­ta­tet.

Du ten­ker kan­skje at det enk­les­te er å sen­de en kob­ling i en epost, men det er ikke all­tid no­en god løsning. Kan­skje har du be­hov for å do­ku­men­te­re noe som du har mis­tan­ke om at vil bli end­ret av den som ei­er nett­si­den. Det kan også va­ere du bare har be­hov for å skri­ve ut en opp­skrift el­ler et blogg­inn­legg, men at det er litt stør­re enn det er plass til i nett­le­ser­vin­du­et. Også i sli­ke til­fel­ler kan PicPick va­ere til hjelp. Bil­det du tar lag­res nor­malt som en PNG­fil, men du kan godt vel­ge en an­nen fil­type i pro­gram­inn­stil­lin­ge­ne hvis du øns­ker det.

Enk­le­re skjerm­bil­de

Selv om både Win­dows 10 og det po­pu­la­ere pro­gram­met Ir­fanView, som vi ofte anbefaler, kan ta skjerm­bil­der på ma­ski­nen din, har PicPick no­en nyt­ti­ge eks­trafunk­sjo­ner som gjør det mer hen­sikts­mes­sig i vis­se si­tua­sjo­ner. I til­legg til at det kan ta auto­ma­tis­ke skjerm­bil­der av nett­si­der, kan du også bru­ke en rek­ke verk­tøy til å be­hand­le bil­de­ne og for

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.