Når får du An­d­roid 10?

Den nye An­d­roid-ver­sjo­nen fri­gis gans­ke snart til de førs­te te­le­fo­ne­ne, men når kan du reg­ne med å få den på mo­bi­len?

Komputer for alle (Norway) - - TEST -

An­d­roid-ver­sjo­ner gis ut etter en så­kalt “rul­len­de” mo­dell der for­skjel­li­ge te­le­fon­pro­du­sen­ter gir ut den nye ver­sjo­nen til mo­del­le­ne sine etter hvert som de får til­pas­set den til mo­del­le­nes ka­me­ra­er, pro­ses­so­rer og så vi­de­re. Det leg­ges vekt på å først lan­se­re den nye ver­sjo­nen til de ny­es­te mo­del­le­ne, og det er sjel­den at en te­le­fon som er mer enn et par år gam­mel blir opp­da­tert til ny­es­te ver­sjon.

Du bør også va­ere klar over at te­le­fo­nen din godt kan va­ere trygg å bru­ke også uten den ny­es­te An­d­roid­ver­sjo­nen. Eld­re ver­sjo­ner av An­d­roid fort­set­ter å mot­ta sik­ker­hets­opp­da­te­rin­ger i fle­re år etter at det har kom­met en ny ver­sjon. Sik­ker­hets­opp­da­te­ring og ver­sjons­opp­da­te­ring er to for­skjel­li­ge ting. Det er trygt å bru­ke mo­bi­len så len­ge den mot­tar sik­ker­hets­opp­da­te­rin­ger.

Stor for­skjell mel­lom mer­ker

De for­skjel­li­ge mo­bil­pro­du­sen­te­ne be­stem­mer selv når mo­del­le­ne de­res skal opp­da­te­res. Det kom­mer blant an­net an på hvor man­ge til­pas­nin­ger de må gjø­re før en ny An­d­roid-ver­sjon pas­ser til en­he­te­ne de­res. Det tar for ek­sem­pel ofte lang tid før Sam­sung-te­le­fo­ner blir opp­da­tert, for­di Sam­sung har man­ge spe­si­el­le pro­gram­mer som må til­pas­ses. Der­imot får et mer­ke som OneP­lus opp­da­te­rin­ger gans­ke raskt. Grun­nen er at mer­ket ho­ved­sak­lig be­nyt­ter Goog­les egne pro­gram­mer og ikke end­rer An­d­roid-ver­sjo­nen nevne­ver­dig før de sen­der den vi­de­re til bru­ker­ne. Der­for har gjer­ne OneP­lus-ei­ere den ny­es­te opp­da­te­rin­gen først.

Som en tom­mel­fin­ger­re­gel kan man si at hvis du kjø­per en ny te­le­fon­mo­dell nå, så vil du også få An­d­roid 10 in­nen over­skue­lig frem­tid. Har du kjøpt ny te­le­fon i lø­pet av de sis­te to åre­ne, er det fort­satt mu­lig at den får An­d­roid 10. Er den der­imot eld­re enn det­te, kan du ikke reg­ne med å få lov til å las­te ned en of­fi­si­ell ver­sjon av An­d­roid 10 til mo­bi­len din. Her ser du når vi reg­ner med at den ny­es­te ver­sjo­nen av An­d­roid blir til­gjen­ge­lig for de størs­te pro­du­sen­te­ne:

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.