Slik fin­ner du din ver­sjon

Komputer for alle (Norway) - - TEST -

Vil du vite hvil­ken An­d­roid-ver­sjon som er in­stal­lert på mo­bi­len? Det er i så fall lett å fin­ne ut. Den ek­sak­te me­to­den va­rie­rer litt fra te­le­fon til te­le­fon, men det vil all­tid va­ere en va­ri­ant av den­ne frem­gangs­må­ten:

1 Stryk en fin­ger ned­over fra top­pen 1 av skjer­men, slik at du ser snar­vei­ene. Trykk på tann­hju­let 1 .

2

3

Nå kan du se hvil­ken ver­sjon du 3 har in­stal­lert un­der punk­tet An­d­roid-ver­sjon 3 .

2 Bla ned til bun­nen av me­ny­en, og trykk på Om te­le­fo­nen 2 .

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.