Blekk til 6000 ut­skrif­ter in­klu­dert

Komputer for alle (Norway) - - FLERBRUKSS­KRIVERE -

Blekk­pa­tro­ne­ne i Brot­hers nye kon­tor­skri­ver er så sto­re at man kan­skje skul­le tro at de er av den ty­pen man kan etter­fyl­le med blekk.

Det kan man ikke. Hele pa­tro­nen må byt­tes ut når den er tom, men det går lang tid mel­lom hver gang det er nød­ven­dig. Den eks­tra sto­re pa­tro­nen med svart blekk har for ek­sem­pel en ka­pa­si­tet på 57,1 mil­li­li­ter, mens en blekk­pa­tron i and­re skri­ve­re i sam­me pris­klas­se gjer­ne har en ka­pa­si­tet på rundt 15–20 mil­li­li­ter. Brot­her re­kla­me­rer da også med at det er blekk til 6000 ut­skrif­ter i de fire pa­tro­ne­ne som føl­ger med. Der­imot er ikke skri­ve­ren blant de ras­kes­te, men for­skjel­len er knapt nevne­ver­dig med mind­re du skal skri­ve ut et stør­re an­tall si­der.

Ut­skrif­te­ne er om­trent som man kan for­ven­te av en kon­tor­skri­ver i den­ne klas­sen. Alt er syl­skarpt og gjen­gis med meng­der av de­tal­jer. Far­ge­ne kun­ne imid­ler­tid va­ert bed­re. Selv om hud­to­ner i fo­to­gra­fi­er lig­ger tett opp­til ori­gi­na­len, vir­ker mør­ke­re om­rå­der av bil­det litt ut­vas­ket – men det­te er hel­ler in­gen fo­to­skri­ver.

Der­imot er det en funk­sjo­nell skri­ver for deg som skri­ver ut meng­der av do­ku­men­ter, og som også vil ha mu­lig­he­ten til både å skan­ne, skri­ve ut fra te­le­fo­nen og ta foto­ko­pi­er.

Her får du en skri­ver der de man­ge prak­tis­ke funk­sjo­ne­ne er i høy­se­tet. Det gjen­spei­les også i den na­er­mest in­du­stri­el­le de­sig­nen i to ny­an­ser av grått. Den er prak­tisk inn­ret­tet, og det er in­gen sak å åp­ne skri­ve­ren for å byt­te pa­tro­ner el­ler leg­ge i mer pa­pir. De tre ho­ved­funk­sjo­ne­ne skan­ning, ko­pie­ring og ut­skrift, do­mi­ne­rer ho­ved­me­ny­en på skri­ver­skjer­men, og du er raskt i gang med den opp­ga­ven du vil ut­fø­re. Teks­ten på skjer­men er på en­gelsk, men led­sa­ges av små iko­ner, og det er li­ten fare for å rote seg bort i de over­sikt­li­ge me­ny­ene.

Brot­her DCP-J1100DW

En god kon­tor­skri­ver for deg med litt stør­re ut­skrifts­be­hov enn gjen­nom­snitts­bru­ke­ren. Sva­ert sto­re blekk­pa­tro­ner Man­ge funk­sjo­ner

Ikke så rask

Spe­si­fi­ka­sjo­ner:

An­tall blekk­pa­tro­ner: 4 Skri­ver­opp­løs­ning: 6000 x 1200 DPI Skjerm­stør­rel­se: 2,7 tom­mer

Mål: 43,5 x 34,1 x 19,5 cm

Pris og for­hand­ler:

www.pri­sjakt.no

2960 kr

Du kan skri­ve ut di­rek­te fra en minne­pin­ne el­ler et SD­minne­kort. Fra skjer­mens ho­ved­meny er det en­kel til­gang til de mest bruk­te funk­sjo­ne­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.