Kom­pakt kon­tor­skri­ver

Komputer for alle (Norway) - - FLERBRUKSS­KRIVERE -

De små blek­k­skri­ver­ne fra Ca­non har i bunn og grunn sett like ut i åre­vis, og Pix­ma TS6250 hol­der sti­len: En re­la­tivt kom­pakt boks i svart plast der alle pa­pir­skuf­fer og be­tje­nings­pa­ne­let kan klap­pes helt sam­men, slik at skri­ve­ren tar mi­ni­malt med plass når den ikke er i bruk.

I kjent stil er det også lett å kom­me i gang med Pix­ma TS6250. Skri­ve­ren vi­ser trinn for trinn hvor­dan du går frem med inn­stil­lin­ge­ne. Skri­ver­ho­det blir til og med fin­ka­li­brert ved at du først skri­ver ut en test­side som så skal skan­nes, slik at skri­ve­ren kan ana­ly­se­re sin egen ut­skrift.

Skri­ve­ren eg­ner seg best for hjemme­bru­ke­re som har be­hov for man­ge funk­sjo­ner, men som ikke skri­ver ut sto­re meng­der.

Hvis du skri­ver ut mye, blir du raskt lei av å åp­ne og luk­ke skuf­fer, lokk og kon­troll­pa­nel. Du må for ek­sem­pel vip­pe opp kon­troll­pa­ne­let til nes­ten vann­rett stil­ling for å kun­ne skri­ve ut. El­lers vil det nem­lig dek­ke åp­nin­gen der ut­skrif­te­ne kom­mer ut. Det er lite prak­tisk hvis man har skri­ve­ren stå­en­de på bor­det. Da må man nem­lig rei­se seg for se den lil­le skjer­men.

Pa­pir­skuf­fen har hel­ler ikke sa­er­lig stor ka­pa­si­tet. Hvis du skal skri­ve ut man­ge do­ku­men­ter, må du alt­så føl­ge med og hele ti­den ma­te skri­ve­ren med nytt pa­pir når den er tom, og det skjer ofte. Det kan va­ere litt krang­le­te å få skri­ve­ren til å fun­ge­re sam­men med mo­bil el­ler nett­brett, men når det inn­le­den­de opp­set­tet er unna­gjort, går alt som på skin­ner.

De tre mest grunn­leg­gen­de funk­sjo­ne­ne for ko­pie­ring, skan­ning og ut­skrift tar det mes­te av ho­ved­me­ny­en på den tre tom­mer sto­re skjer­men, og det er selv­for­kla­ren­de en­kelt å bru­ke skri­ve­ren ved å tryk­ke på skjer­men og de få knap­pe­ne til for ek­sem­pel å vel­ge mel­lom svart-hvitt og far­ge. Alt på skjer­men fore­går på et lett­fat­te­lig og greit norsk.

In­ne i skri­ve­ren fin­nes det en eks­tra pa­tron med "fo­to­svart" i til­legg til de van­li­ge fire blekk­pa­tro­ne­ne. Skri­ve­ren er da også spe­si­elt god til å skri­ve ut svart-hvitt-bil­der og mør­ke ny­an­ser. Rød­li­ge om­rå­der i for ek­sem­pel an­sik­ter har der­imot en tendens til å bli litt for røde. Skri­ve­ren har for øv­rig gode eks­trafunk­sjo­ner som dupleks, det vil si auto­ma­tisk ut­skrift på beg­ge si­der av ar­ket, og det spa­rer både tid og pen­ger. Uan­sett får du en sva­ert god skri­ver for en ri­me­lig pen­ge. Godt kjøp-lo­go­en er ab­so­lutt for­tjent.

Ca­non Pix­ma TS6250

Ca­non le­ve­rer en all­si­dig alt-i-ett-skri­ver som er en­kel i bruk, men den eg­ner seg best for deg med be­gren­set be­hov for ut­skrif­ter. Bru­ker­venn­lig Flot­te ut­skrif­ter

Litt klø­ne­te de­sign

Spe­si­fi­ka­sjo­ner:

An­tall blekk­pa­tro­ner: 5 Skri­ver­opp­løs­ning: 4800 x 1200 DPI Skjerm­stør­rel­se: 3 tom­mer

Mål: 37,2 x 31,5 x 13,9 cm

Pris og for­hand­ler:

www.pri­sjakt.no

999 kr

Klaf­fen med kon­troll­pa­ne­let må vip­pes opp før du kan skri­ve ut.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.