Kon­tor­skri­ver som gir flot­te foto­ut­skrif­ter

Komputer for alle (Norway) - - FLERBRUKSS­KRIVERE -

Ep­son Pre­mi­um XP-7100 er en skri­ver som langt på vei lyk­kes i for­sø­ket på å ri to hes­ter på én gang: Den har alle de funk­sjo­ne­ne man kan øns­ke seg i en skri­ver til hjemme­kon­to­ret, sam­ti­dig som den er en gans­ke vel­lyk­ket fo­to­skri­ver.

Et kom­pro­miss be­tyr selv­føl­ge­lig også at det er noe man må kla­re seg uten: Ep­son XP-7100 har for ek­sem­pel en tem­me­lig li­ten pa­pir­skuff til å va­ere en kon­tor­skri­ver. Skuf­fen er først og fremst be­reg­net på å kun­ne ta man­ge for­skjel­li­ge pa­pir­for­ma­ter.

Det fin­nes til og med en plast­pla­te der du kan leg­ge en cd el­ler dvd med skriv­bar over­fla­te, hvis du vil gi dvd-pla­ten med fe­rie­bil­de­ne et per­son­lig preg. Den lil­le pa­pir­skuf­fen be­tyr at du kom­mer til å trek­ke den ut og sky­ve den inn gans­ke ofte hvis du skri­ver ut man­ge do­ku­men­ter.

Foto­ut­skrif­te­ne er bed­re enn vi er vant til fra en van­lig kon­tor­skri­ver. I til­legg til de van­li­ge blekk­pa­tro­ne­ne med far­ge­ne svart, magen­ta, cyan og gul, har den også en eks­tra pa­tron med et svart spe­sial­blekk for foto­ut­skrif­ter. Vi vet ikke om det er det­te som gjør uts­la­get, men det er i hvert fall sva­ert god dyb­de og høy kon­trast i ut­skrif­ter av bil­der. El­lers kan ri­me­li­ge kon­tor­skri­ve­re ha en tendens til at ny­an­se­ne i mør­ke om­rå­der fly­ter sam­men og blir borte. Det skjed­de ikke da vi tes­tet foto­ut­skrif­ter. Re­sul­ta­te­ne kan rik­tig­nok ikke måle seg helt med en ren­dyr­ket fo­to­skri­ver, men man må se ut­skrif­te­ne fra de to ved si­den av hver­and­re for å se for­skjell.

Du kan skri­ve ut tråd­løst både fra en van­lig data­ma­skin og fra en smart­te­le­fon, og på fron­ten av skri­ve­ren fin­nes det også en SD-kort­le­ser og en USB-port. Det er med and­re ord man­ge mu­lig­he­ter for å sen­de bil­der til skri­ve­ren.

På top­pen av ka­bi­net­tet fin­ner vi en A4-skan­ner. Det går raskt og en­kelt å skan­ne en si­de el­ler ta en kopi tak­ket va­ere den sto­re be­rø­rings­føl­som­me skjer­men som kan fel­les ut på midt­en av skri­ve­ren. Det er im­po­ne­ren­de at den­ne kom­pak­te skri­ve­ren også kan skri­ve ut auto­ma­tisk på beg­ge si­der av ar­ket.

Ep­son Pre­mi­um XP-7100

Ep­son XP-7100 er en fin skri­ver til blan­det hjemme­bruk, hvis du ikke har alt­for stort for­bruk av ut­skrif­ter. Gode ut­skrif­ter Man­ge funk­sjo­ner

Li­ten pa­pir­skuff

Spe­si­fi­ka­sjo­ner:

An­tall blekk­pa­tro­ner: 5 Skri­ver­opp­løs­ning: 5760 x 1440 DPI Skjerm­stør­rel­se: 4,3 tom­mer

Mål: 39,0 x 33,9 x 18,3 cm

Pris og for­hand­ler:

www.pri­sjakt.no

1795 kr

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.