Hvor­dan bru­ker man en gra­tis VPN?

Komputer for alle (Norway) - - SPØR OSS - Www.windscri­be.com

Jeg har opp­da­get et gra­tis VPN-pro­gram som pas­ser til be­ho­vet mitt. Det he­ter Windscri­be og kan bru­kes til å sik­re per­son­ver­net på net­tet. Der­imot er jeg ikke sik­ker på hvor­dan pro­gram­met bru­kes til dag­lig. Vet dere?

Windscri­be er gans­ke rik­tig en VPN-tje­nes­te som sør­ger for at all nettra­fik­ken din går kryp­tert via sel­ska­pets ser­ve­re, slik at du ikke kan spo­res. Som med and­re VPN-tje­nes­ter har sel­ska­pet ser­ve­re i man­ge land over hele ver­den, slik at hjemme­si­der vil tro at du be­sø­ker dem fra for­skjel­li­ge ste­der på klo­den. For å be­gyn­ne å bru­ke Windscri­be må du las­te ned pro­gram­met fra adres­sen un­der. Den førs­te gan­gen pro­gram­met star­tes, må du opp­ret­te en gra­tis kon­to. Der­et­ter kan du ha en tra­fikk­meng­de på opp­til 10 GB i må­ne­den uten at det kos­ter noe.

2 1

5

Hen­ning Ras­mus­sen

Spør oss-re­dak­tør

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.