Hvor­dan får jeg epos­ten inn i eM Cli­ent?

Komputer for alle (Norway) - - SPØR OSS -

Jeg har nett­opp over­ført alle data fra den gam­le ma­ski­nen min til en ny hard­disk, og nå er jeg i ferd med å gjen­opp­ret­te no­en av de gam­le fi­le­ne på en ny pc. Jeg har eks­por­tert epos­ten fra Mozil­la Thun­der­bird og har lyst til å prø­ve eM Cli­ent i ste­det. Men hvor­dan får jeg ek­sis­te­ren­de mel­din­ger inn i eM Cli­ent?

eM Cli­ent er et glim­ren­de al­ter­na­tiv til de kjen­te kon­kur­ren­te­ne Thun­der­bird og Micro­soft Out­look. Pro­gram­met gjen­kjen­ner epost fra dis­se og and­re epost­pro­gram­mer, og der­med er det lett å im­por­te­re hele epost­sam­lin­gen. Last ned og in­stal­ler eM Cli­ent fra For­dels­so­nen. Start pro­gram­met og klikk på . Klikk på 2 og velg

4 Velg Thun­der­bird 4 i 2 lis­ten over pro­gram­mer du kan im­por­te­re fra, og klikk på Nes­te 5 . 5

2 1 3 Meny 1 Im­por­ter … 3.

6 Finn map­pen der 3 epost­fi­le­ne fra Thun­der­bird 6 er lag­ret, og klikk på Velg map­pe 7 . 7

Til slutt ser du epost­map­pe­ne og 4 mel­din­ge­ne i eM Cli­ent og er klar til å leg­ge til epost­kon­to­er i pro­gram­met. Hvor­dan det skjer, ser du i guid­en i For­dels­so­nen.

Fil

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.